با افتخار ارسال تبلیغات مبل ستاره شهر با پنل صوتی آغاز شد.
در این ارسال به 50 هزار عدد از مشترکین تلفن ثابت آدرس شعبه جدید مبل ستاره شهر اطلاع رسانی شد.