اولین ارسال سراسری به تلفنهای ثابت همدان امروز آغاز شد.